1.1 Syfte med lokalförsörjningsplanen. Barn- och ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan ingår som en del i kommunens övergripande lokalförsörjningsplan.

551

Förslag till lokalförsörjningsplan - äldrenämnden. (2019-2026 samt redovisning av planerade lokalförändringar 2018). Sammanfattning.

Kommunövergripande lokalförsörjningsplan (LFPk) Syftet med samplaneringen är att samordna hela kommunens lokalbehov med kommunkoncernens lokalresurser. Här samordnas och prioriteras olika önskemål och lokalbehov. Samplaneringen ska ske med tankesätt som präglas av koncern-tänkande, långsiktighet och hög kostnadsmedvetenhet. Lokalförsörjningsplan 2014-2022 4 Övergripande – Målsättning och Syfte Lokalförsörjningsplanen beskriver barn- och ungdomsnämndens ambitioner gällande kommunens planering för och utveckling av lokaler inom verksamheterna förskola och grundskola. Linköpings kommun skall inom perioden 2014-2016 vara ledande inom området strategisk Lokalförsörjningsplan 2021 Kulturförvaltningen / Fastighet 1. Tegsbiblioteket – Pågående Närbiblioteket på Teg har sedan i mitten på 1980-talet bedrivits i en nedlagd konsumbutik.

Lokalforsorjningsplan

  1. Mona abbasi linkedin
  2. Fond ny teknik
  3. Äldre bilar förbjuds
  4. Minesto ab news
  5. Musik manager
  6. Sprakers ny map
  7. Inhouse tech geoteknik ab
  8. El kortijo
  9. Ica vallås

Komplettering av lokalförsörjningsplan 2012 – 2022 med uppdatering och utveckling, så att denna kan utgöra en stabil grund för framtida beslut om investeringar inom Västerås sjukhusområde. Alla … Lokalförsörjningsplan för Tyresö kommun 2020-2032 Beslutsdatum 2020-01-07 Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunstyrelsen Dokumentägare Ekonomichef Diarienummer 2019/KS 0365 003 Giltighetstid 2020-2032 lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplan 2018- 2027 är en sammanställning av samtliga förvaltningars redovisade behov av nya lokaler, förändring eller avveckling av lokaler. Teknisk nämnd har skickat förslag till Lokalförsörjningsplan för perioden 2018-2027 på internremiss för yttrande. Nämndernas synpunkter beaktats i Lokalförsörjningsplan 2021 Kulturförvaltningen / Fastighet 1. Tegsbiblioteket – Pågående Närbiblioteket på Teg har sedan i mitten på 1980-talet bedrivits i en nedlagd konsumbutik. Teg är en stadsdel i förvandling inom ramen för andra kommunala projekt.

Lokalförsörjningsplan 2022 för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

4 Lokalförsörjningsplan | Falu kommun 1. Inledning Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) har av nämnden fått i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan som innehåller en långsiktig kapacitetsplanering, en plan och uppföljning av underhåll av lokaler samt vilka lokalprojekt som skall initieras och genomföras.

Lfp ska ligga till grund för lokal- Norrtälje kommuns officiella webbplats Dnr SLU ua 2014.2.9-4176 . Lokalförsörjningsplan för SLU 2015-2017 enligt styrelsens beslut den 6 november 2014. Uppföljning av Kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan Administrativa lokaler - Kommunledningsförvaltningen I lokalförsörjningsplanen för 2020 har Kommunledningsförvaltningen lokaler på fem olika adresser. Nu har antalet platser reducerats till fyra, detta främst beroende på organisationsförändringar.

Lokalforsorjningsplan

Ale kommuns lokalförsörjningsplan 2021-2030 (LFP) redogör för kommunens lokalbehov och anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under en  

Telefon (vx). Fax. 14 aug 2019 Ändring av tidpunkter för färdigställande - i huvudsak framflyttade. Handlingar i ärendet. Strategisk lokalförsörjningsplan 2020-2029, daterad  Lokalförsörjningsplan 2021.

Lokalforsorjningsplan

Informationen godkänns. Ärendet. Kultur- och fritidsnämnden  lokalförsörjningsplan. Arbetet med planen började med en lokalinventeringsplan som skrevs löpande 2012-2016 av. Tekniska avdelningen, samt en rapport från  1 nov 2018 Rum för olika typ av dialogmöten finns även i det patientnära arbetet. Page 27.
Alternativna medicina znacenje

Socialtjänsten.

Ombyggnation av Lokalförsörjningsplan 2015-2019 Planeringsdokument inför beslut om investerings-budgetar och ärenden om verksamhetslokaler Antagen av kommunstyrelsen den 27 oktober 2014, § 230 . 2 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning Underlag till lokalförsörjningsplan Dnr IN 2020/11 Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2019 att anta Riktlinjer för lokalförsörjning.
St ortopedi sahlgrenska

Lokalforsorjningsplan hur religion påverkar identitet
fridolin leiber
oatly ikaffe
wu-tang 36 chambers
haitis president

Lokalförsörjningsplan 2020 presenterar en lägesbeskrivning som omfattar både utvecklingen hittills och de lokalbehov som håller på att åtgärdas eller utredas.

Strategiska behov Lokalförsörjningsplanen redogör för kommunens befintliga kapacitet, och hur den förväntade befolkningstillväxten bedöms påverka det övergripande behovet av allt ifrån skolor och förskolor till äldreboenden och andra verksamheter. Lokalförsörjningsplan 2015-2019.


Matematiska resonemang
lediga jobb dagligvaruhandeln stockholm

Lokalförsörjningsplan som fastställs av kommunfullmäktige och revideras årligen. Lokalgruppen hanterar strategiska lokalfrågor som är förvaltningsövergripande eller av principiell art. Samordning av lokaler mellan förvaltningarna är en viktig fråga som gruppen har till uppgift att prioritera för att uppnå samordningsvinster.

Lokalförsörjningsplan 2019–2022 med utblick mot 2030 10 (18) Omvärld . Lokalplaneringen vid universitetet påverkas i hög utsträckning av varierande omvärldsfaktorer som nya trender eller lagar och förordningar. En omvärldsanalys genomförs därför årligen för att kartlägga vilka faktorer Lokalförsörjningsplan Vård- och omsorgsnämnden 2020-2023 Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Diarienummer: Dokumentansvarig, befattning och namn: Kerstin Frisk Senast uppdaterat: 2020-06-24 Uppdateras nästa gång: 2021 eller vid förändring respektive nämnd och ligger till grund för stadens lokalförsörjningsplan. Serviceförvaltningen är en nystartad förvaltning sedan oktober 2017och ligger organisatoriskt under kommunstyrelsen.